Všeobecné obchodní podmínky

  • obchodní podmínky
  • reklamační řád (odstavec 5)
  • ochrana osobních údajů (odstavec 7)

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.ervinenglisch.cz V platném znění od 1.9.2009

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (také Nákupní řád) upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu www.ervinenglisch.cz. Provozovatelem internetového obchodu www.ervinenglisch.cz je

Ervín Englisch
Kostelní 307/45
747 21   Kravaře – Kouty
IČ: 60952318
DIČ: CZ5908091376

e-mail: info@ervinenglisch.cz
web: www.ervinenglisch.cz
Mobil: +420 723 987 378

(dále jen Prodávající).

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

2. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.ervinenglisch.cz.
Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu nebo zasláním emailu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.
Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat zákazníka o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li zákazník objednávku autorizovat, je považována za neplatnou. Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.
Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení.

3. Dodací a platební podmínky

Prodávající odešle zákazníkovi objednané zboží v rozmezí od 3 (slovy: tří) do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od potvrzení objednávky. Doba dodání je závislá na tom zda je zboží skladem. V případě, že zákazník objednává více druhů zboží a některé z požadovaného zboží nelze dodat, je zákazník informován a zasláno pouze dostupné zboží. Zbylá část objednávky je zrušena.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi. Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty nebo po předchozí domluvě osobně. Při platbě dobírkou připočítáváme expediční poplatek ve výši od 170,- Kč. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři nebo zadána v emailu. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

Daňový doklad je součástí zásilky.

4. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

5. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:
A. Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem daňového dokladu (faktura) a uvedením objednacího čísla požadovaného titulu, laskavě co nejdříve pošlete zpět prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací:

Ervín Englisch
Kostelní 307/45
747 21, Kravaře – Kouty

B. Reklamaci můžete také vyřídit prostřednictvím zákaznického servisu na telefonním čísle: +420 606 738 329 nebo na e-mailové adrese: info@ervinenglisch.cz . Při každém kontaktu uvádějte číslo objednávky.

6. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží na poště vrátit, a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta).
Vrácené zboží kupující doručí poštou na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie daňového dokladu zásilky.
Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.
Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno.

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu provozovaném fyzickou osobou Ervín Englisch jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.
Máte právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele, pokud jste neučinili žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2009. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.ervinenglisch.cz. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.